Barn og smitte

Barnehager og smittevern. (Jfr. veileder for helsepersonell fra Folkehelseinstituttet).
Barn som går i barnehage, er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Spredning av smittsomme
sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner og ha rutiner for
når syke barn bør holdes hjemme.
I utgangspunktet er det barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller bør
være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på foreldres skjønn. Som
hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen.
Feber
Barns normale temperatur kan variere. Mer enn 38° C målt i endetarmen anses å være
forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme
til det er feberfri. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn.
Diaré med eller uten brekninger
Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt
symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som konstitusjonelt har tendens til løs
avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om
barnet har en unormal diarétilstand. Ved diarétilstander hvor man mistenker
næringsmiddeloverført mikrobe (for eksempel etter utenlandsreise) bør barnet undersøkes av
lege og det bør sjekkes om andre barn i barnehagen har symptomer.
Øyekatarr (konjunktivitt)
Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at
barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med
rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har
avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt, og barnets
allmenntilstand vil også i stor grad styre behovet for å være hjemme fra barnehagen.
Det må være opp til barnets foresatte å avgjøre om et barn som har symptomer på
konjunktivitt skal undersøkes av lege. Dersom behandling igangsettes, kan barnet gå i
barnehage dagen etter igangsatt behandling. Barnehageansatte kan generelt ikke forlange at
barn med konjunktivittsymptomer skal undersøkes eller behandles med øyedråper før de kan
få gå tilbake til barnehagen, men kan ved tvil drøfte dette med barnets foresatte. Ved
usikkerhet bør smittevernlegen i kommunen kontaktes.
Brennkopper
Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjonene er under kontroll,
Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårsekret
kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved få og
små lesjoner vil dette kunne ivaretas gjennom god tildekking, men ved mer utbredte lesjoner
vil det være nødvendig at lesjonene er tørre og i god tilheling.